نگاه ما به نفت این بود که انفال است ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۲